МАЛІ ВИПАДКОВІ ЗБУРЕННЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

Автор(и)

  • Зоя Наголкіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2722-5176
  • Юрій Філонов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1100-4854

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.156-167

Ключові слова:

cтохастичне рівняння; рівняння в частинних похідних; умовне середнє; малий параметр; резольвента оператора; стохастична еквівалентність; вимірність; випадковий процес; еволюційний оператор; простір Гільберта; дифузійний процес; інтегральне рівняння; початкове значення; нерівність Гронуола; функціональний простір; нелінійні коефіцієнти.

Анотація

У даній роботі розглядається рівняння теплопровідності з малим випадковим збуренням. Таке рівняння при деяких припущеннях може бути інтерпретоване як математична модель реального процесу передачі тепла в випадково неоднорідному середовищі. Нехай u (t, x) температура деякого тіла в момент часу t в точці з узагальненою координатою x. Тобто розподіл температур і є неперервною функцією від х. Будемо розглядати цю функцію, як елемент гільбертова нескінченно вимірного простору Н. Це можливо, якщо, наприклад, ввести відповідну норму. Більш того, якщо розглядати простір Соболева з відповідною нормою, то можна врахувати і граничні умови. Але в цій роботі ми обмежимось задачею з початковими умовами, тобто задачею Коші в відповідному просторі. Таким чином рівняння теплопровідності можна розглядати, як рівняння з необмеженим оператором A(t) в гільбертовому просторі Н з областю визначення щільно вкладеною в цей гільбертів простір причому  не залежить від t. Теорія детермінованих рівняь такого типу розвинена в роботах [1], [2]. Там же розглянуті властивості еволюційних операторних сімей в залежності від розташування відповідної резольвенти оператора A(t). Саме оцінка в нормі гільбертового простору є ключовою при доведенні існування єдиного розв’язку стохастичного диференціального рівняння з необмеженим оператором знесення в формі Іто. Мале випадкове збурення такого рівняння можливо описувати в деяких випадках, як стохастичне диференціальне рівняння типу Іто з необмеженим знесенням і малим параметром при дифузійному члені. Стохастичне диференціальне рівняння з малим збуренням при дифузійному члені розглядається за допомогою стандартної методології розкладу в ряд по малому параметру. Для стохастичного рівняння з обмеженим нелінійним коефіцієнтом знесення в просторі це було зроблено в [3]  При виконанні стандартних умов існування єдиного розв’язку рівняння Іто в роботі отримані в явному вигляді функції, що є відповідними наближеннями розкладу розв’язку рівняння в ряд по степеням малого параметра. Дана оцінка залишкового члена цього ряду. При цьому всі оцінки отримані в середньому квадратичному в відповідних нормах гільбертового простору.

Біографії авторів

Зоя Наголкіна, Київський національний університет будівництва і архітектури

  к. ф-м. н. доцент

Юрій Філонов, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.ф-м.н. доцент

Посилання

Література

Крейн С.Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. Москва : Наука, 1968.

Хенри Д. Геометрическая теория полулинейных параболических уравнений.

Вентцель А.Д., Фрейдлин М.И. Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений. М. : Наука, 1979.

Белопольская Я.И., Наголкина З.И. О мультипликативных представлениях решений нелинйных стохастческих уравнений. Киев : Ин-т математики АН УССР, 1978. Сб. Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. С. 22-36.

Далецкий Ю.Л. Бесконечномерные эллиптические операторы и связанные с ними параболические уравнения. Успехи мат. наук, 1967, 22. Вып.4. С. 3-54.

Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. М. : Наука, 1975. Т.3. 496 с.

Фирцигер Дж., Капер Г. Математическая теория процессов переноса в газах. Наука, М., 1968.

Наголкіна З.І, Філонов Ю. П. Мультиплікативна апроксимація випадкового процесу. Прикладна геометрія і інженерна графіка. Київ, №100 (205-214).

Referenсes

Kreyn S.G. Lineynyie differentsialnyie uravneniya v banahovom prostranstve. Moskva : Nauka, 1968.

Henri D. Geometricheskaya teoriya polulineynyih parabolicheskih uravneniy.

Venttsel A.D., Freydlin M.I. Fluktuatsii v dinamicheskih sistemah pod deystviem malyih sluchaynyih vozmuscheniy. Moscow : Nauka, 1979.

Belopolskaya Ya.I., Nagolkina Z.I. O multiplikativnyih predstavleniyah resheniy nelinynyih stohastcheskih uravneniy. Kiev : In-t matematiki AN USSR, 1978. Sb. Veroyatnostnyie raspredeleniya v beskonechnomernyih prostranstvah. S. 22-36.

Daletskiy Yu.L. Beskonechnomernyie ellipticheskie operatoryi i svyazannyie s nimi parabolicheskie uravneniya. Uspehi mat. nauk, 1967, 22. Vyip.4. S. 3-54.

Gihman I.I., Skorohod A.V. Teoriya sluchaynyih protsessov. Moscow : Nauka, 1975. T. 3. 496 s.

Firtsiger Dzh., Kaper G. Matematicheskaya teoriya protsessov perenosa v gazah. Nauka, M., 1968.

NagolkIna Z.I, FIlonov Yu. P. MultiplIkativna aproksimatsIya vipadkovogo protsesu. Prikladna geometrIya I Inzhenerna grafIka. KiYiv, #100 (205-214).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06