СФЕРИЧНИЙ АНАЛОГ ЦИКЛОЇДИ

Автор(и)

  • Андрій Несвідомін Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1495-1718
  • Сергій Пилипака Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1496-4615
  • Віталій Бабка Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4971-4285
  • Ірина Грищенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1000-9805

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.192-200

Ключові слова:

Гауссова кривина; комп’ютерна графіка; сферичний аналог циклоїди.

Анотація

У сфери і площини є певні властивості, які їх об’єднують. У них Гауссова кривина у всіх точках стала: для сфери має додатне значення, а для площини – нульове. У зв’язку із цим всі плоскі фігури можуть ковзати у площині, а сферичні – по поверхні сфери. Зображення, побудоване на обмеженій ділянці сфери може наближатися до плоского при необмеженому зростанні її радіуса. Цю ідею використовував відомий вчений-механік В.В. Добровольський для проведення аналогії між плоскими і сферичними механізмами. Вчений-математик, швейцарець за походженням Л.І. Фусс досліджував прообраз еліпса на сфері, який в його працях отримав назву «сферичний еліпс». Прообразом прямої на площині на сфері є велике її коло, тобто коло, яке проходить через її діаметр. Якщо пряма на площшині незамкнена, то на сфері замкнена. У своїх працях В.В. Добровольський дає визначення сферичним аналогам деяких плоских фігур – трикутника, чотирикутника, паралелограма. Він широко використовував стереографічну проекцію, яка дозволяє перетворювати плоскі зображення у сферичні із збереженням певних властивостей.

Як відомо, циклоїда на площині утворюється слідом точки кола, яке котиться по прямій лінії. Отже, сферичним прообразом циклоїди має бути сферична крива, яка є слідом кочення кола по великому колу сфери. Ідея полягає в тому, що плоским перерізом сфери є коло. Якщо таке коло торкається великого кола і буде при цьому по ньому перекочуватися, то всі його точки лежатимуть на сфері. З цього випливає, що окрема точка кола при його коченні буде описувати криву, тобто сферичну циклоїду, яка повністю лежатиме на сфері. Для побудови сферичної центроїди запропоновано застосувати тригранник Дарбу. За аналогом центроїд у площині побудовано подовжену і укорочену центроїди. Показано, що запропонований підхід дозволяє будувати і інші сферичні криві. Отримано параметричні рівняння кривих, в тому числі сферичних циклоїд, а також сферичних прообразів гіпо- і епоциклоїд. З допомогою засобів компютерної  графіки показано, що отримані криві лежать на поверхні сфери. За аналогією із плоскими зображеннями знайдено умови, за яких ці криві є замкненими, тобто точка після проходження заданого числа віток повертається у вихідне положення.

Біографії авторів

Андрій Несвідомін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н., доцент

Сергій Пилипака, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д. т. н., професор

Віталій Бабка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н, доцент

Ірина Грищенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н, доцент

Посилання

Література

Косіюк М.М., Кравчук В.С. Кінематичний аналіз сферичного кривошипно-повзунного механізму / Вісник Хмельницького національного університету. № 6. 2019 (279). С. 7 – 11. Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=1929

Пилипака Т.С. Аналітичне конструювання просторових та сферичних кривих у функції власної дуги / Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: ХДУХТ, 2008. Вип. 21. С. 100 – 105.

Захарова Т. М., Пилипака С.Ф., Конструювання сферичних кривих у функції натурального параметра / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. Т. 1. С. 137 – 145.

Кремець Т.С. Конформне відображення написів на ізометричні сітки конуса та кулі / Технічна естетика і дизайн. Київ : Віпол, 2011. Вип. 9. С. 112 – 117.

Кремець Т. С, Грищенко І.Ю., Несвідоміна О.В. Віднесення кулі до ізометричних координат на основі сферичного відображення мінімальних поверхонь / Сучасні проблеми моделювання. 2016. Вип. 7. С. 74 – 80.

Пилипака С.Ф., Грищенко І.Ю., Несвідоміна О.В. Конструювання ізометричних сіток на поверхні кулі / Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2018. Вип. 94. С. 82 – 87.

Пилипака С. Ф., Грищенко І.Ю., Кресан Т.А. Моделювання смуг розгортних поверхонь, дотичних до поверхні кулі / Прикладні питання математичного моделювання. 2018. № 1. С. 81 – 88.

Reference

Kosiiuk M.M., Kravchuk V.S. Kinematychnyi analiz sferychnoho kryvoshypno-povzunnoho mekhanizmu / Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. 2019 (279). S. 7 – 11. Rezhym dostupu: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=1929

Pylypaka T.S. Analitychne konstruiuvannia prostorovykh ta sferychnykh kryvykh u funktsii vlasnoi duhy / Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. Kharkiv: KhDUKhT, 2008. Vyp. 21. S. 100 – 105.

Zakharova T. M., Pylypaka S.F., Konstruiuvannia sferychnykh kryvykh u funktsii naturalnoho parametra / Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Matematyka. Heometriia. Informatyka. Melitopol: Vydavnytstvo MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2014. T. 1. S. 137 – 145.

Kremets T.S. Konformne vidobrazhennia napysiv na izometrychni sitky konusa ta kuli / Tekhnichna estetyka i dyzain. Kyiv : Vipol, 2011. Vyp. 9. S. 112 – 117.

Kremets T. S, Hryshchenko I.Iu., Nesvidomina O.V. Vidnesennia kuli do izometrychnykh koordynat na osnovi sferychnoho vidobrazhennia minimalnykh poverkhon / Suchasni problemy modeliuvannia. 2016. Vyp. 7. S. 74 – 80.

Pylypaka S.F., Hryshchenko I.Iu., Nesvidomina O.V. Konstruiuvannia izometrychnykh sitok na poverkhni kuli / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2018. Vyp. 94. S. 82 – 87.

Pylypaka S. F., Hryshchenko I.Iu., Kresan T.A. Modeliuvannia smuh rozghortnykh poverkhon, dotychnykh do poverkhni kuli / Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2018. № 1. S. 81 – 88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06