ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІШОХІДНИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ ДОРОЖНІХ МЕРЕЖ ІЗ МІНІМАЛЬНИМ ЧАСОМ РУХУ МІЖ ВУЗЛАМИ

Автор(и)

  • Сергій Саєнко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0002-2486-5503
  • Володимир Скочко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1709-2621
  • Роман Пасько Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3313-0368
  • Віталій Плоский Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2632-8085

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.319-326

Ключові слова:

транспортні і пішохідні мережі, геометричне моделювання, неупорядкований граф, оптимізація, мінімізація, час руху

Анотація

Дана робота присвячена розгляду актуального питання розробки транспортних та пішохідних мереж на основі використання методів дискретного геометричного моделювання. У науковій літературі основним напрямком досліджень є так звана «транспортна задача», що полягає у пошуку оптимального маршруту для вже існуючої системи доріг, а також аналіз транспортних мереж в контексті оптимального планування міст і населених пунктів на основі мінімізація довжини шляху. Проте підходи, які ґрунтувались би на критерію мінімізації часу руху між вузлами дорожньої мережі, не висвітлені. У статті запропоновано інтерпретаційний підхід представлення дорожньої мережі як геометричної моделі у вигляді неупорядкованого дискретного графу. Основним критерієм оптимізації проектних рішень прийнято умову мінімальності загального часу пересування “об’єктів”, що в залежності від початкових даних можуть відображати переміщення пішоходів або транспортних засобів, дорожньою мережею. Застосування запропонованого підходу, наприклад, дозволяє розробити оптимальні траєкторії (маршрути) переміщення відвідувачів парків або громадських просторів за критерієм мінімізації часу досяжності ними укриттів під час повітряних тривог. Іншим прикладом є розробка логістичних маршрутів постачання або перевезення предметів різного призначення по території технологічних парків, промислових комплексів, а також для військових логістичних задач. Проектування дорожніх мереж оптимізованих за умови скорочення часу руху між вузлами, як наслідок, буде зменшувати вплив на навколишнє середовище, підвищення мобільності та комфортності для населення, у тому числі підвищення рівня безпеки. Подальшим напрямком досліджень є врахування додаткових факторів та реалізація підходу у програмному середовищі.

Біографії авторів

Володимир Скочко, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор

Роман Пасько, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н.

Віталій Плоский, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор

Посилання

Література

Jabbari M. The Pedestrian Network Concept: A Systematic Literature Review / Jabbari M., Fonseca F., Smith G., Conticelli E., Tondelli S., Ribeiro P., Ahmadi Z., Papageorgiou G., Ramos R. // Journal of Urban Mobility. Volume 3, Dec. 2023. https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2023.100051

Kuspekov K. A. Optimization geometric models of transport network tracing used in city planning. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLVIII-5/W2-2023, С. 63-69. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-5-W2-2023-63-2023

Саєнко С. М. Оптимізація громадського простору з метою мінімізації рівня небезпеки при критичних ситуаціях / Саєнко С. М., Скочко В. І. // Сonference proceedings International Scientific- Practical Conference of Young Scientist «Build-Master-Class-2023», КНУБА, 2023, – C. 55-56.

Ковалёв С. Н. Формирование дискретных моделей поверхностей пространственных архитектурных конструкций. Дис. … доктора техн. наук. 05.01.01. М. : МАИ, 1986. – 348 с.

Ботвіновська С. І. Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну. дис. … доктора техн. наук. 05.01.01. К. : КНУБА, 2018. – 526 с.

Скочко В. І. Методи інтерпретаційного геометричного моделювання сітчастих структур та їх застосування. Дис. … доктора техн. наук : 05.01.01. К. : КНУБА, 2021. – 590 с.

Орел Ю. М. Геометричне моделювання оптимальної траєкторії прокладання трубопроводу ефективних систем водопостачання / Ю. М. Орел // Містобудування та територіальне планування, (74), КНУБА, 2020, – С. 232–246. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.232-246

Скочко В.І. Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні / В.І. Скочко, В.О. Плоский, А.Д. Гегер, Л.О. Скочко // Наук. тех. журн.: Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Вип. 10. КНУБА, 2018. – С. 15-28. https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.10.15-28

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инж. и учащихся вузов. 1980. – 976.

References

Jabbari M. The Pedestrian Network Concept: A Systematic Literature Review / Jabbari M., Fonseca F., Smith G., Conticelli E., Tondelli S., Ribeiro P., Ahmadi Z., Papageorgiou G., Ramos R. // Journal of Urban Mobility. Volume 3, Dec. 2023. https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2023.100051

Kuspekov K. A. Optimization geometric models of transport network tracing used in city planning. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLVIII-5/W2-2023, S. 63-69. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-5-W2-2023-63-2023

Saienko S. M. Optymizatsiia hromadskoho prostoru z metoiu minimizatsii rivnia nebezpeky pry krytychnykh sytuatsiiakh / Saienko S. M., Skochko V. I. // Sonference proceedings International Scientific-Practical Conference of Young Scientist «Build-Master-Class-2023», KNUCA, 2023, – pp. 55-56.

Kovalёv S. N. Formyrovanye dyskretnыkh modelei poverkhnostei prostranstvennыkh arkhytekturnыkh konstruktsyi. Dissertation of ScD in Tech.: 05.01.01. M. : MAI, 1986. – 348 p.

Botvinovska S. I. Teoretychni osnovy formoutvorennia v dyskretnomu modeliuvanni obiektiv arkhitektury ta dyzainu. Dissertation of ScD in Tech.: 05.01.01. K. : KNUCA, 2018. – 526 p.

Skochko V. I. Metody interpretatsiinoho heometrychnoho modeliuvannia sitchastykh struktur ta yikh zastosuvannia. Dissertation of ScD in Tech.: 05.01.01. K. : KNUCA, 2021. – 590 p.

Orel Yu. M. Heometrychne modeliuvannia optymalnoi traiektorii prokladannia truboprovodu efektyvnykh system vodopostachannia / Yu. M. Orel // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (74), KNUCA, 2020, – pp. 232–246. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.232-246

Skochko V.I. Skorochennia teplovtrat system teplopostachannia shliakhom optymizatsii yikh heometrychnykh modelei pry proektuvanni / V.I. Skochko, V.O. Ploskyi, A.D. Heher, L.O. Skochko // Sci. And tech. journal: Energy-efficiensy in civil engineering and architecture. Issue. 10. KNUCA, 2018. – pp. 15-28. https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.10.15-28

Bronshtein Y. N., Semendiaev K. A. Spravochnyk po matematyke dlia inzheneriv i uchashchykhsia vuzov. 1980. – 976 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31 — Оновлено 2024-07-09

Версії