ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.101-109

Ключові слова:

геометричне моделювання, дискретна геометрія, економічні процеси, прогнозування та оптимізація стохастичних процесів.

Анотація

У публікації надано аналіз стану впровадження та ефективності використання геометричних методів дослідження та управління економічними процесами. Задача управління економічними процесами набуває надзвичайної актуальності за умови децентралізованої (ринкової) економіки. Економічні процеси відрізняються складністю і неоднозначністю. Існує безліч досліджень та науково-прикладних праць, що свідчать про актуальність та ефективність саме математичних та геометричних методів аналізу економічних процесів та прийняття рішення в управлінні економікою.

Управління економічними процесами за умови ринку відрізняється неповнотою інформації та невизначеністю. Система функціонує у випадкових стохастичних умовах. Закон зміни параметрів, що характеризують процес, спочатку визначається наближено на основі апріорної залежності та уточняється з бігом часу. Отже актуальним стає задача прогнозування та оптимізації економічних процесів.

Через складний вигляд математичних цільових функцій, що моделюють економічний процес, шукане рішення слід вважати рекомендованою характеристикою. Остаточне управлінське рішення приймається на основі практичного досвіду фахівця в результаті аналізу ймовірнісних результатів моделювання і коригується у відповідності з загальною стратегією розвитку процесу. Використання геометричних методів моделювання, які відрізняються наочністю та конструктивністю, дозволяє розширити можливості апарату аналізу та прогнозування змін процесу. До того ж в геометрії так само, як і в економічних процесах проектуються та досліджуються функції на скінченному інтервалі зміни параметрів, на відміну від необмежених абстрактних математичних функцій. Геометрична інтерпретація ймовірнісних характеристик процесу обумовлює якісно новий підхід до пошуку рішення.

Слід відзначити, що з деяких причин: дискретний характер введення-виведення даних, подання проектних рішень, складання розрахункових моделей, всі моделі економічних процесів слід вважати дискретними.

Дискретний характер моделей процесів в економіці обумовлює актуальність використання у якості апарату моделювання саме дискретної геометрії

Посилання

Література

Ковалев С.Н., Иванова Л.С. О геометрическом моделировании экономических процессов / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Киев, КДТУБА, 1996. Вип.60. С. 39–41.

Иванова Л.С. Концепция дискретного геометрического моделирования экономических процессов / Сборник трудов Междунар. научно-практической конференции «Современные проблемы геометр. Моделирования». Донецк, ДГТУ. 2000.

Іванова Л.С. Прогнозування економічних процесів на основі методів дискретної геометрії / Матеріали міжнарод. симпозіум «Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка». Львів, ДУЛП. 2003

Kovalev S.M., Ivanova L.S. Main directions in the development of discrete applied geometry of curves and surfaces / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ, КНУБА, 2002, Вип.70. С. 67–71.

Найдиш В.М., Верещага В.М. Особливості та перспективи в розвитку дискретно-параметричного методу геометричного моделювання кривих та поверхонь / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ, КДТУБА. 1996. Вип.61. С. 19–21.

Ванін В.В., Павлов О.В. Геометричні моделі параметрично-сітьової відповідності / Прикладна геометрія та інж.графіка. Київ, КНУБА, 1996. Вип.67. С. 121–122.

Іванова Л.С. Геометричні моделі багатовимірних баз даних / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ, КНУБА, 2020. Вип.97. С. 51–59. http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195225.

Іванова Л.С. Згладжуюча апроксимація ДПК на рівномірній сітці методом коригування зовнішніх сил / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ, КНУБА, 2003. Вип.72. С. 93–98.

Іванова Л.С. Умови конструювання складених дискретно поданих кривих (ДПК) на множині рівновіддалених значень аргументу / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ, КНУБА, 2001. Вип.68. С. 104–108.

References

Kovalev S., Ivanova L. (1996) O geometricheskom modelirovanii jekonomicheskih processov / Prikladna geometrіja ta іnzhenerna grafіka. Kiev, KDTUBA. Vip.60. Р. 39–41.

. Ivanova L.(2000) Koncepcija diskretnogo geometricheskogo modelirovanija jekonomicheskih processov / Sbornik trudov Mezhdunar. nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremennye problemy geometr. Modelirovanija». Doneck, DGTU. 2000.

Ivanova L. (2003) Prohnozuvannia ekonomichnykh protsesiv na osnovi metodiv dyskretnoi heometrii / Materialy mizhnarod. sympozium «Narysna heometriia. Inzhenerna ta kompiuterna hrafika». Lviv, DULP.

Kovalev S., Ivanova L. (2002) Main directions in the development of discrete applied geometry of curves and surfaces / Prikladna geometrіja ta іnzhenerna grafіka. Kiev, KNUBA. № 70. P. 67–71.

Naidysh V., Vereshchaha V. (1996) Osoblyvosti ta perspektyvy v rozvytku dyskretno-parametrychnoho metodu heometrychnoho modeliuvannia kryvykh ta poverkhon / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv, KDTUBA. № 61. Р. 19–21.

Vanin V., Pavlov O. (1996) Heometrychni modeli parametrychno-sitovoi vidpovidnosti / Prykladna heometriia ta inzh.hrafika. Kyiv, KNUBA. № 67. Р. 121–122.

Ivanova L. (2020) Heometrychni modeli bahatovymirnykh baz danykh / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv, KNUBA. № 97. P. 51–59. http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195225.

Ivanova L. (2003) Zghladzhuiucha aproksymatsiia DPK na rivnomirnii sittsi metodom koryhuvannia zovnishnikh syl / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv, KNUBA. № 72. Р. 93–98.

Ivanova L. (2001) Umovy konstruiuvannia skladenykh dyskretno podanykh kryvykh (DPK) na mnozhyni rivnoviddalenykh znachen arhumentu / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv, KNUBA. № 68. Р. 104–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті